Kako se nam pridružiš

Član društva lahko postane vsak, ki se udejstvuje v športnem ali rekreativnem športu ali se želi seznaniti s športnimi dejavnostmi oziroma rekreacijo in aktivno udejstvovati. Članstvo v društvo je prostovoljno. Kdorkoli želi postati član društva mora upravnemu odboru predložiti pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član društva, se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom društva in plačati članarino.

Če se v društvo včlani mladoletnik do dopolnjenega 7. leta starosti, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, od mladoletnikovega 7. leta do dopolnjenega 15. leta starosti pa mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v društvo podati pisno soglasje.

Pravice članov so:
● da volijo in so izvoljeni v organe društva,
● da sodelujejo pri delu in odločajo v organih društva,
● da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva,
● da sodelujejo pri izdelavi programa društva in so seznanjeni s poslovanjem društva ter njegovim finančno-materialnim poslovanjem,
● da sprejemajo nagrade in pohvale za delo v društvu ter za dosežene uspehe.

Dolžnosti članov so:
● da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov društva,
● da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva,
● da redno plačujejo članarino,
● da dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,
● da prenašajo izkušnje in znanje na druge člane društva,
● da varujejo ugled društva.

Pristopna izjava


Že od leta 1952